Activiteitenoverzicht

ALV UDIROS 30 november

Datum 30 nov 2016
Tijdstip 20:00 uur
Locatie Grote Kantine

 

  Algemene LedenvergaderingWoensdag 30 november 2016
20:00 uur
Kantine van Sportcomplex Nieuwehorne

      

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen - Ingekomen stukken – Mededelingen
 3. Jaarverslag UDIROS
 4. Rondje langs de velden (afdelingen en commissies)
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie
 6. Financieel verslag + Begroting 2016 – 2017
 7. Pauze
 8. Nieuwe sporten
 9. Bestuursverkiezing
 10. Rondvraag
 11. W.V.T.T.K.
 12. Sluiting van vergadering
 
 Artikel 14 lid 1 van de statuten is voor deze vergadering van toepassing. Een ALV kan slechts dan een rechtsgeldige beslissing nemen, als tenminste een vierde van het aantal stemgerechtige leden aanwezig is. Indien dit vereiste stemgerechte aantal niet aanwezig is, zal op woensdag 30 november 2016 om 20:30 de in dit artikel 14 van de statuten genoemde 2e vergadering beginnen. Met de bijzondere bepaling uit art 14 dat bij herstemming van het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde zou zijn geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
 

Na de vergadering is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje

Ook zin in sporten bij SV UDIROS?

Je bent altijd welkom voor een proeftraining.
Kijk voor meer informatie eens op de website www.udiros.frl
 
Kom in beweging bij SV UDIROS !!!


Terug naar boven