Info lidmaatschap

Lidmaatschap

De contributie wordt afgeschreven via een automatische incasso. Ieder nieuw lid gaat bij verzenden van dit formulier akkoord met de contributie machtiging op het aanmeldingsformulier (of de ouder, verzorger indien het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar) om de contributie in 8 delen af te laten schrijven.

Een lidmaatschap van UDIROS duurt een seizoen en loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bij voortijdig opzeggen van het lidmaatschap dient de volledige seizoenscontributie echter te worden voldaan. In specifieke situaties kan het bestuur besluiten om hier van af te wijken. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden met een speciaal formulier wat weer ondertekend is door de oorspronkelijke aanvrager of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Hornepas

Ieder basislid of clublid heeft recht op een gratis HORNEPAS welke na invulling van een daartoe speciaal formulier, wat te verkrijgen is bij de ledencontactpersoon. Deze Hornepas geeft recht op gratis toegang bij de competitiewedstrijden van de standaardteams (Korfbal, Voetbal en Volleybal) en sommige andere evenementen op het complex. Tevens geniet men met de pas van 10% korting op zowel consumpties als bij betaalevenementen

1. Lidmaatschapsvoorwaarden

Leden van UDIROS worden gehouden aan de heersende gebruikelijke regels en zeggen toe zich actief inzetten voor de vereniging. Doorgaans ontvang je binnen drie weken na het indienen van jouw inschrijfformulier bericht of en per wanneer je toegelaten wordt tot de vereniging. Je bent pas speelgerechtigd wanneer je bent toegelaten. De Ledencontactpersoon, als vertegenwoordiger van het betreffende sportbestuur, is hierin altijd jouw (vaak via de leider) contactpersoon.

2. Contributie

Conform het besluit van de A.L.V. worden de contributies, eventuele boetes, inschrijfgeld en gebruikersvergoeding van de outfit geindexeerd naar cijfers van het CBS en geïncasseerd via de verplichte automatische incasso. De contributie bedraagt (met ingang van 1-7-2014):

UDIROS kent een jaar-contributie welke vooraf is te voldoen. (art 2 lid 2 & art 7 lid 5 statuten)
Artikel 2 lid 2 van de statuten:
Leden zijn minimaal 1 seizoen lid. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. (Competitiespelers dienen voor de peildata op te zeggen i.v.m. bondsverplichtingen) Opzegging kan slechts geschieden na voldoen van alle financiële verplichtingen en voor de eerste juli of de respectievelijke peildatum het uitschrijf(mutatie)formulier volledig ingevuld in te leveren bij de betreffende afdeling, anders loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het verenigingsbestuur anders besluit. De contributie gaat in per direct of uiterlijk de eerstvolgende maand na aanmelding.
Artikel 7 lid 5 van de statuten:
Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, blijven de jaarlijkse bijdragen verschuldigd, tenzij het verenigingsbestuur anders besluit. Een eventueel verzoek daartoe dient schriftelijk te worden ingediend.

2.1. Herinnering en opslag

Voor elke herinnering welke UDIROS moet verzenden, vanwege te late betaling van de contributie of een boete van een sportbond, wordt een opslag in rekening gebracht van €2,50 en automatisch geïncasseerd.
Onder te late betaling wordt verstaan:
- Indien meer dan eenmaal per seizoen, een geïncasseerd bedrag wordt teruggeboekt vanwege "onvoldoende saldo"
- Terugboeking geïncasseerd bedrag om redenen zoals “onjuist rekeningnummer” of “administratieve reden”.

2.2. Boetes van sportbonden

Boetes opgelegd door sportbonden oa. de KNVB, te weten: door spelers ontvangen gele en rode kaarten, worden door UDIROS automatisch geïncasseerd.
Incasso zal plaatsvinden op basis van de door de sportbonden (KNVB) aan UDIROS verzonden informatie.
Het betreffende lid zal doorgaans niet vooraf over de incassering door UDIROS worden geïnformeerd.

2.3. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 15. Dit is inclusief de kosten voor het aanmelden bij de sportbonden en het aanvragen van de spelerspas. Deze kosten worden bij de 1e maal toelating tot de vereniging door UDIROS betaald.

2.4. Gebruikersvergoeding

Spelers(wedstrijd)outfit voor alle teams wordt in bruikleen verstrekt. De gebruiksvergoeding voor de outfit is een éénmalige bedrag per jaar dat door de vereniging UDIROS wordt gedragen. Ook de kousen/sokken en de broek of rok worden door UDIROS in bruikleen verstrekt. Sommige teams zijn voorzien van gesponsorde trainingspakken, deze worden ook in bruikleen verstrekt en als zodanig zijn te beschouwen. Voor andere teams zijn hier geen priveleges aan te ontleden, maar zijn collectief of individueel in de gelegenheid deze tegen geringe bijbetaling via de UDIROS website te betrekken. (webshop under construction)

3. Medische of psychische aandachtspunten

Heeft u of uw zoon/dochter medische en/of psychische aandachtspunten waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging? Meld dit dan bij de ledencontactpersoon of leider als de vertegenwoordiger van het bestuur. Hij/zij kan zorgen dat deze punten en eventuele actie met u besproken worden.

4. VOG

UDIROS streeft naar een zo veilig en prettig mogelijke omgeving voor haar leden. In dat kader verlangt het bestuur van UDIROS dat ieder kaderlid, dat direct samenwerkt met kinderen jonger dan 18  jaar en/of met vertrouwelijke informatie werkt, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overleggen. Hoe gaat dit in zijn werk? (optioneel).
Wanneer een kaderlid geen VOG kan overleggen, behoudt UDIROS zich het recht voor het nieuwe kaderlid het lidmaatschap te weigeren of te ontzeggen (optioneel).

5. Regels

Voor elke speler, teamkaderlid en toeschouwer (ouders, verzorgers) gelden enkele standaardafspraken. Dit zijn niet alleen sportgerelateerde afspraken, maar zeker ook afspraken in relatie tot omgang, discipline en sportiviteit.

6. Inschrijven

Inschrijven kan alleen digitaal via de website www.udiros.frl=> Ledenzaken => Lid worden. De adressen van de verschillende ledencontactpersonen zijn hieronder te raadplegen.

6.1. Aanvragen spelerspas

Voor de sporten Korfbal, Voetbal en Volleybal is het voor de leden ouder dan negen jaar die deelnemen aan wedstrijden verplicht een persoonlijke spelerspas te hebben. Die vraagt UDIROS voor je aan. Lever hiervoor bij je inschrijving en pasfoto 3x4 cm aan, bij voorkeur digitaal. De spelerspas is vijf jaar geldig.

6.2. Overschrijving

Wanneer je je aanmeldt bij UDIROS en je bent afkomstig van een andere (korfbal, voetbal of volleybal)vereniging dan is overschrijving verplicht. Een aanvraag om overschrijving dient door het nieuwe lid zelf te worden geregeld. De betreffende ledencontactpersoon of het sportbestuur kan je hierover inlichten.

7. Privacy

Iedereen die lid is van UDIROS heeft de mogelijkheid om zelf de zichtbaarheid van persoonlijke gegevens aan te passen. Dit kan via de privacy instellingen in MyClub. Hiervoor dien je ingelogd te zijn. Weet je niet hoe je in moet loggen? Bekijk dan de benodigde handleidingen.

8. Opzeggen of wijzigen

Opzeggen van het lidmaatschap of wijzigen van sport dient altijd schriftelijk te geschieden. Het formulier hiervoor is bij de leider of contactpersoon te verkrijgen. Het lidmaatschap kan alleen opgezegd worden middels dit formulier.
Helaas komt het vaak voor dat leden (of hun ouders/verzorgers) zeggen of denken dat zij het lidmaatschap hebben opgezegd, maar dat hun opzegging niet bij de ledenadministratie is doorgekomen. Dit zorgt altijd voor vervelende toestanden bij de inning van (achterstallige) contributie.
Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnen komen via het ledencontactlid van de betreffende sport. Voor leden die niet schriftelijk bij hun ledencontactpersoon opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht.
Bij stoppen met de actieve sport kan men aan UDIROS verbonden blijven middels clublid (44.-) met stemrecht of basislid (10). Bij nieuwe aanmelding en herinschrijving na volledig stoppen is een inschrijfgeld verschuldigd. Officielel ingschreven vrijwilligers die geen actieve sport beoefenen zijn minimaal basislid en betalen geen contributie.

Kort samengevat:

  • Automatische incasso contributie en overige voorkomende kosten verplicht.
  • UDIROS kent een aantal mogelijkheden van uitsluitend automatisch betalen van de haar toekomende geldbedragen.
  • Automatische incasso voor de gehele verschuldigde jaarcontributie en verder verschuldigde kosten over 8 inningen.
  • Automatische incasso in 8 inningen en wel in de maanden september, oktober, november, december, januari, februari, maart en april.
  • Automatische incasso ineens voor 1 september met 5 % korting op het factuurbedrag.
  • Lid worden via invullen van het digitaal formulier op de website. (kopie gaat naar ledencontactpersoon).
  • Ledencontactpersoon neemt contact op voor verdere inschrijving in team en introductie in vereniging.
Terug naar boven